صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۰.۱۱) ۰.۱۵ (۳۳.۲) ۷۵.۵۴
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ (۰.۲۸) ۰.۷۹ (۶۴.۵۴) ۱,۶۳۸.۱۷
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ (۰.۲۸) (۰.۱۲) (۶۴.۲۸) (۳۵.۶۶)
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ (۰.۱۱) (۰.۸۵) (۳۲.۹۵) (۹۵.۵۹)
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۶) ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ (۰.۲۱) (۰.۲۷) (۵۴.۰۷) (۶۲.۲۷)
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (۰.۱۴) (۰.۳۱) (۴۰.۸۱) (۶۷.۲۵)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ (۰.۲۵) ۰.۳۸ (۵۹.۳۸) ۳۰۴.۳۵
۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۲) ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۸) ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (۰.۱۱) ۰.۷۸ (۳۲.۸۲) ۱,۶۲۲.۵۳
۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ (۰.۲۱) ۰.۵۷ (۵۳.۸۲) ۶۹۷.۸۶
۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ (۰.۲۵) (۱.۰۱) (۵۹.۱۵) (۹۷.۵۱)
۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ (۰.۱۴) (۰.۹۳) (۴۰.۵۹) (۹۶.۶۴)
۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ (۰.۲۸) (۰.۷۴) (۶۳.۷۸) (۹۳.۳۷)
۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰