صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ صورت مالی نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۲- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ صورت مالی ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰مهر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صورت مالی ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ صورت مالی ۳ ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ دی۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ صورت های مالی نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ آذر۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ آذر۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ صورت مالی ۳ ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ گزارش عملکرد ۳ ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۰۰۰۹۳۰ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صورت های مالی صندوق اختصاصی بازارگردانی امین مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد ۳ ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مربوط به دوره سه ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مربوط به دوره سه ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ گزارش عملکرد ۱۰۵ روز منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صورت مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذز ۱۳۹۹ به همراه یادداشت های توضیحی دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود