صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ دعوت به مجمع مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۴ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۵ دعوت به مجمع مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۸ بهمن ۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۸ بهمن ۱۴۰۲ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۸ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مورخ ۸ بهمن ۱۴۰۲ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۹ دعوت به مجمع مورخ ۸ بهمن ۱۴۰۲ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۰ تایید سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۱ تایید سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۵ آذر ۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۵ آذر ۱۴۰۲ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۴ مجمع مورخ ۱۵ آذر ۱۴۰۲ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۵ دعوت به مجمع مورخ ۱۵ آذر ۱۴۰۲ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۶ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۲ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۸ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۲ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲۰ صورتجلسه جمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۱ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ به تصویب سازمان نرسید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۲۹ شهریور۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۵ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۲۶ مجمع صندوق سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی امین مورخ ۱۰ تیر ۱۴۰۲ برگزار نگردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۳۰ مجمع صندوق سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی امین مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۳۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲- دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۲ تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳- ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۳ تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳- ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۴ صورتجلسه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۵ صورتجلسه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۶ اسامی حاضرین در مجمع ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲صندوق اختصاصی بازارگردانی امین- ساعت۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳۷ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳۸ اسامی حاضرین در مجمع ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲صندوق اختصاصی بازارگردانی امین- ساعت۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳۹ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۴۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲- ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲- ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۴۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۴۴ اسامی حاضرین در مجمع ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۴۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۲- ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۴۶ صورتجلسه مورخ ۳۰بهمن ۱۴۰۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴۷ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مورخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۴۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱- ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴۹ صورتجلسه مورخ ۸ آذر۱۴۰۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۵۰ اسامی حاضرین در مجمع ۸ آذر ۱۴۰۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۱ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مورخ۸ آذر ۱۴۰۱ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۱- ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۵۳ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع ۲۲ خرداد۱۴۰۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۵۴ صورت جلسه مجمع ۲۲ خرداد۱۴۰۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۵۵ اسامی حاضرین در مجمع ۲۲ خرداد۱۴۰۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۶ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مورخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱- ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۵۸ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۵۹ برگزاری مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۶۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۶۱ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۶۲ اسامی حاضرین در مجمع ۳ خرداد ۱۴۰۰ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۶۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ساعت ۱۶:۰۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۶۴ اسامی حاضرین در مجمع ۳ خرداد ۱۴۰۰ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۶۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۶۶ دعوت به مجمع مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان امین-ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۷ دعوت به مجمع مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان امین-ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۸ اسامی حاضرین در مجمع ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ صندوق امین اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
۶۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۰۸
۷۰ اسامی حاضرین در مجمع ۳۰ دی ۱۳۹۹صندوق امین اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۷۱ صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مجمع ۳۰ دی ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۷۲ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹ برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۷۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۷۴ اسامی حاضرین در مجمع ۲ دی ۱۳۹۹صندوق امین اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۷۵ اسامی حاضرین در مجمع ۲ دی ۱۳۹۹صندوق امین اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۷۶ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۷۷ مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲ برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۷۸ مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ صبح برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۷۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مورخ ۲ دی ۱۳۹۹-ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۸۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مورخ ۲ دی ۱۳۹۹-ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۸۱ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۸۲ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین با حضور صد درصد سهامداران ممتاز تشکیل شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۵