صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۲ اسامی حاضرین در مجمع ۳ خرداد ۱۴۰۰ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ساعت ۱۶:۰۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۴ اسامی حاضرین در مجمع ۳ خرداد ۱۴۰۰ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۶ دعوت به مجمع مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان امین-ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷ دعوت به مجمع مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان امین-ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸ اسامی حاضرین در مجمع ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ صندوق امین اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۰۸
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع ۳۰ دی ۱۳۹۹صندوق امین اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۱ صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مجمع ۳۰ دی ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۲ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹ برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع ۲ دی ۱۳۹۹صندوق امین اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع ۲ دی ۱۳۹۹صندوق امین اختصاصی بازارگردانی امین ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۱۶ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۱۷ مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲ برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۱۸ مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ صبح برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۱۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مورخ ۲ دی ۱۳۹۹-ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۲۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مورخ ۲ دی ۱۳۹۹-ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۲۱ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۲۲ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین با حضور صد درصد سهامداران ممتاز تشکیل شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۵