صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۵ اردیبهشت۱۴۰۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۸ بهمن ۱۴۰۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۵ آذر ۱۴۰۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ صورتجلسه مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ تایید سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ تایید سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱- مجمع امید نامه ای تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ صورتجلسه مجمع ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲- ساعت ۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ساعت۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ صورتجلسه مجمع مورخ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ساعت۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ صورتجلسه مجمع مورخ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ساعت۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ساعت۱۳:۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ - افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ساعت ۱۶:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳- ساعت ۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳- ساعت ۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین -ساعت ۹ صبح تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ساعت ۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰-ساعت۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت۱۲- تغییر آدرس صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲-ساعت۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲-ساعت۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ صورتجلسه مجمع موسس تغییرات امیدنامه