صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ساعت ۱۶:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳- ساعت ۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳- ساعت ۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ صندوق اختصاصی بازارگردانی امین -ساعت ۹ صبح تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ساعت ۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰-ساعت۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت۱۲- تغییر آدرس صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲-ساعت۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲-ساعت۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ صورتجلسه مجمع موسس تغییرات امیدنامه