صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/22 980,562 979,042 979,042 0 2,444 6,752,026 0 2,815,419 3,936,607 3,854,105,461,796
2 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/21 981,646 980,125 980,125 0 2,437 6,749,582 0 2,815,419 3,934,163 3,855,972,433,106
3 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/20 984,438 982,913 982,913 0 506 6,747,145 0 2,815,419 3,931,726 3,864,543,232,042
4 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/19 987,218 985,689 985,689 0 0 6,746,639 0 2,815,419 3,931,220 3,874,961,830,420
5 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/18 988,298 986,769 986,769 0 0 6,746,639 0 2,815,419 3,931,220 3,879,207,004,604
6 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/17 988,359 986,830 986,830 0 2,326 6,746,639 0 2,815,419 3,931,220 3,879,444,685,781
7 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/16 988,419 986,889 986,889 0 0 6,744,313 0 2,815,419 3,928,894 3,877,383,302,815
8 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/15 990,527 988,995 988,995 0 0 6,744,313 0 2,815,419 3,928,894 3,885,657,817,017
9 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/14 990,588 989,056 989,056 0 2,321 6,744,313 0 2,815,419 3,928,894 3,885,895,814,722
10 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/13 990,649 989,116 989,116 0 2,419 6,741,992 0 2,815,419 3,926,573 3,883,834,514,549
11 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/12 992,073 990,538 990,538 0 0 6,739,573 0 2,815,419 3,924,154 3,887,022,319,372
12 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/11 994,524 992,986 992,986 0 0 6,739,573 0 2,815,419 3,924,154 3,896,629,589,717
13 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/10 994,585 993,047 993,047 0 2,412 6,739,573 0 2,815,419 3,924,154 3,896,868,242,848
14 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/09 994,646 993,107 993,107 0 2,309 6,737,161 0 2,815,419 3,921,742 3,894,707,808,204
15 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/08 995,731 994,190 994,190 0 1,703 6,734,852 0 2,815,419 3,919,433 3,896,662,369,368
16 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/07 997,841 996,297 996,297 0 2,399 6,733,149 0 2,815,419 3,917,730 3,903,222,001,737
17 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/06 1,000,292 998,744 998,744 0 0 6,730,750 0 2,815,419 3,915,331 3,910,414,037,743
18 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/05 1,001,718 1,000,170 1,000,170 0 0 6,730,750 0 2,815,419 3,915,331 3,915,996,341,551
19 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/04 1,004,509 1,002,957 1,002,957 0 0 6,730,750 0 2,815,419 3,915,331 3,926,910,475,272
20 صندوق بازارگردانی امین 1403/03/03 1,004,571 1,003,019 1,003,019 0 0 6,730,750 0 2,815,419 3,915,331 3,927,150,590,319