صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳- ساعت ۱۵ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت۱۲- تغییر آدرس صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ تایید صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲-ساعت۱۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲-ساعت۱۲ تغییرات اساس نامه