صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ تایید سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ تایید سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ تایید سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ تایید سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳- تغییرات اساسنامه ای تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ صورتجلسه مجمع ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲- ساعت ۱۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ تاییدیه سازمان مجمع مورخ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ساعت۱۵:۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ساعت۱۵:۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳- ساعت ۱۵ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت۱۲- تغییر آدرس صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ تایید صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲-ساعت۱۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲-ساعت۱۲ تغییرات اساس نامه