صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۳,۹۷۷,۳۹۸ ۹۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۹۵ ۰.۰۶ % ۲۰۰,۳۲۶ ۴.۷۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۳,۹۷۹,۱۱۴ ۹۵.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۵ ۰.۰۱ % ۲۰۰,۳۲۷ ۴.۷۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۳,۹۸۷,۵۲۸ ۹۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۰ ۰ % ۲۰۰,۳۲۷ ۴.۷۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۳,۹۹۵,۹۲۸ ۹۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳ ۰ % ۲۰۰,۳۲۸ ۴.۷۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۳,۹۹۷,۶۲۳ ۹۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۷ ۰ % ۲۰۰,۳۲۸ ۴.۷۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۳,۹۹۷,۶۲۳ ۹۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۷ ۰ % ۲۰۰,۳۲۹ ۴.۷۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۳,۹۹۷,۶۲۳ ۹۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۷ ۰ % ۲۰۰,۳۲۹ ۴.۷۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۴,۰۰۳,۳۲۶ ۹۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۹ ۰ % ۲۰۰,۳۳۰ ۴.۷۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۴,۰۰۳,۳۲۶ ۹۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۹ ۰ % ۲۰۰,۳۳۱ ۴.۷۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۴,۰۰۳,۳۲۶ ۹۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۹ ۰ % ۲۰۰,۳۳۱ ۴.۷۷ % ۰ ۰ %