صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۴/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۸۳,۴۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۷۱۶,۵۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۳۰۶,۳۲۷,۶۵۴,۷۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۴۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۹۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۹۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۴/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱,۰۰۸,۴۳۲ ۱,۰۰۶,۹۵۵ ۱,۰۰۶,۹۵۵ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۳,۳۰۶,۳۲۷,۶۵۴,۷۸۵
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱,۰۰۶,۰۵۳ ۱,۰۰۴,۵۸۰ ۱,۰۰۴,۵۸۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۳,۲۹۸,۵۲۷,۰۹۳,۱۸۱
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱,۰۰۶,۲۵۳ ۱,۰۰۴,۷۸۰ ۱,۰۰۴,۷۸۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۳,۲۹۹,۱۸۴,۱۱۷,۵۸۱
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱,۰۰۵,۲۲۴ ۱,۰۰۳,۷۵۲ ۱,۰۰۳,۷۵۲ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۳,۲۹۵,۸۰۸,۲۲۳,۵۶۸
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۱,۰۰۵,۶۰۶ ۱,۰۰۴,۱۳۴ ۱,۰۰۴,۱۳۴ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۳,۲۹۷,۰۶۳,۳۹۳,۳۰۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱,۰۰۵,۶۶۲ ۱,۰۰۴,۱۹۰ ۱,۰۰۴,۱۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۳,۲۹۷,۲۴۶,۹۶۲,۹۱۷
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱,۰۰۵,۷۱۸ ۱,۰۰۴,۲۴۶ ۱,۰۰۴,۲۴۶ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۳,۲۹۷,۴۳۰,۵۳۲,۷۱۲
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱,۰۰۶,۰۲۰ ۱,۰۰۴,۵۴۹ ۱,۰۰۴,۵۴۹ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۳,۲۹۸,۴۲۵,۰۶۵,۹۱۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱,۰۰۶,۲۶۶ ۱,۰۰۴,۷۹۵ ۱,۰۰۴,۷۹۵ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۳,۲۹۹,۲۳۲,۷۵۶,۷۰۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱,۰۰۶,۵۹۲ ۱,۰۰۵,۱۲۱ ۱,۰۰۵,۱۲۱ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۳,۳۰۰,۳۰۳,۹۲۳,۴۵۳
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۶,۸۶۹ ۱,۰۰۵,۳۹۷ ۱,۰۰۵,۳۹۷ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۳,۳۰۱,۲۱۱,۹۰۶,۰۸۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱,۰۰۷,۱۵۶ ۱,۰۰۵,۶۸۴ ۱,۰۰۵,۶۸۴ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۳,۳۰۲,۱۵۳,۸۲۲,۰۴۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱,۰۰۷,۲۱۲ ۱,۰۰۵,۷۴۰ ۱,۰۰۵,۷۴۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۳,۳۰۲,۳۳۷,۲۹۵,۰۵۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱,۰۰۷,۲۶۸ ۱,۰۰۵,۷۹۶ ۱,۰۰۵,۷۹۶ ۰ ۷۶,۷۱۵ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۳,۴۹۰ ۳,۳۰۲,۵۲۰,۷۶۸,۲۴۳
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱,۰۰۷,۰۸۸ ۱,۰۰۵,۵۸۱ ۱,۰۰۵,۵۸۱ ۰ ۰ ۳,۲۰۶,۷۷۵ ۰ ۰ ۳,۲۰۶,۷۷۵ ۳,۲۲۴,۶۷۲,۶۱۹,۶۹۶
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱,۰۰۶,۴۳۶ ۱,۰۰۴,۹۳۱ ۱,۰۰۴,۹۳۱ ۰ ۰ ۳,۲۰۶,۷۷۵ ۰ ۰ ۳,۲۰۶,۷۷۵ ۳,۲۲۲,۵۸۹,۰۴۱,۲۳۲
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۱,۰۰۶,۸۶۹ ۱,۰۰۵,۴۳۱ ۱,۰۰۵,۴۳۱ ۰ ۰ ۳,۲۰۶,۷۷۵ ۰ ۰ ۳,۲۰۶,۷۷۵ ۳,۲۲۴,۱۸۹,۷۰۳,۳۰۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱,۰۰۶,۹۰۷ ۱,۰۰۵,۴۶۹ ۱,۰۰۵,۴۶۹ ۰ ۰ ۳,۲۰۶,۷۷۵ ۰ ۰ ۳,۲۰۶,۷۷۵ ۳,۲۲۴,۳۱۱,۸۳۹,۵۲۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۱,۰۰۶,۹۵۶ ۱,۰۰۵,۵۱۷ ۱,۰۰۵,۵۱۷ ۰ ۰ ۳,۲۰۶,۷۷۵ ۰ ۰ ۳,۲۰۶,۷۷۵ ۳,۲۲۴,۴۶۷,۵۹۳,۵۱۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱,۰۰۷,۰۰۷ ۱,۰۰۵,۵۶۸ ۱,۰۰۵,۵۶۸ ۰ ۰ ۳,۲۰۶,۷۷۵ ۰ ۰ ۳,۲۰۶,۷۷۵ ۳,۲۲۴,۶۳۱,۱۹۲,۱۱۲
  مشاهده همه