صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۳۶,۶۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۰۶۳,۳۹۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۵۴,۱۰۵,۴۶۱,۷۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۸۰,۵۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۷۹,۰۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۷۹,۰۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۹۸۰,۵۶۲ ۹۷۹,۰۴۲ ۹۷۹,۰۴۲ ۰ ۲,۴۴۴ ۶,۷۵۲,۰۲۶ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۳۶,۶۰۷ ۳,۸۵۴,۱۰۵,۴۶۱,۷۹۶
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۹۸۱,۶۴۶ ۹۸۰,۱۲۵ ۹۸۰,۱۲۵ ۰ ۲,۴۳۷ ۶,۷۴۹,۵۸۲ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۳۴,۱۶۳ ۳,۸۵۵,۹۷۲,۴۳۳,۱۰۶
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۹۸۴,۴۳۸ ۹۸۲,۹۱۳ ۹۸۲,۹۱۳ ۰ ۵۰۶ ۶,۷۴۷,۱۴۵ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۳۱,۷۲۶ ۳,۸۶۴,۵۴۳,۲۳۲,۰۴۲
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۹۸۷,۲۱۸ ۹۸۵,۶۸۹ ۹۸۵,۶۸۹ ۰ ۰ ۶,۷۴۶,۶۳۹ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۳۱,۲۲۰ ۳,۸۷۴,۹۶۱,۸۳۰,۴۲۰
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۹۸۸,۲۹۸ ۹۸۶,۷۶۹ ۹۸۶,۷۶۹ ۰ ۰ ۶,۷۴۶,۶۳۹ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۳۱,۲۲۰ ۳,۸۷۹,۲۰۷,۰۰۴,۶۰۴
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۹۸۸,۳۵۹ ۹۸۶,۸۳۰ ۹۸۶,۸۳۰ ۰ ۲,۳۲۶ ۶,۷۴۶,۶۳۹ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۳۱,۲۲۰ ۳,۸۷۹,۴۴۴,۶۸۵,۷۸۱
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۹۸۸,۴۱۹ ۹۸۶,۸۸۹ ۹۸۶,۸۸۹ ۰ ۰ ۶,۷۴۴,۳۱۳ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۲۸,۸۹۴ ۳,۸۷۷,۳۸۳,۳۰۲,۸۱۵
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۹۹۰,۵۲۷ ۹۸۸,۹۹۵ ۹۸۸,۹۹۵ ۰ ۰ ۶,۷۴۴,۳۱۳ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۲۸,۸۹۴ ۳,۸۸۵,۶۵۷,۸۱۷,۰۱۷
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۹۹۰,۵۸۸ ۹۸۹,۰۵۶ ۹۸۹,۰۵۶ ۰ ۲,۳۲۱ ۶,۷۴۴,۳۱۳ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۲۸,۸۹۴ ۳,۸۸۵,۸۹۵,۸۱۴,۷۲۲
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۹۹۰,۶۴۹ ۹۸۹,۱۱۶ ۹۸۹,۱۱۶ ۰ ۲,۴۱۹ ۶,۷۴۱,۹۹۲ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۲۶,۵۷۳ ۳,۸۸۳,۸۳۴,۵۱۴,۵۴۹
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۹۹۲,۰۷۳ ۹۹۰,۵۳۸ ۹۹۰,۵۳۸ ۰ ۰ ۶,۷۳۹,۵۷۳ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۲۴,۱۵۴ ۳,۸۸۷,۰۲۲,۳۱۹,۳۷۲
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۹۹۴,۵۲۴ ۹۹۲,۹۸۶ ۹۹۲,۹۸۶ ۰ ۰ ۶,۷۳۹,۵۷۳ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۲۴,۱۵۴ ۳,۸۹۶,۶۲۹,۵۸۹,۷۱۷
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۹۹۴,۵۸۵ ۹۹۳,۰۴۷ ۹۹۳,۰۴۷ ۰ ۲,۴۱۲ ۶,۷۳۹,۵۷۳ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۲۴,۱۵۴ ۳,۸۹۶,۸۶۸,۲۴۲,۸۴۸
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۹۹۴,۶۴۶ ۹۹۳,۱۰۷ ۹۹۳,۱۰۷ ۰ ۲,۳۰۹ ۶,۷۳۷,۱۶۱ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۲۱,۷۴۲ ۳,۸۹۴,۷۰۷,۸۰۸,۲۰۴
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۹۹۵,۷۳۱ ۹۹۴,۱۹۰ ۹۹۴,۱۹۰ ۰ ۱,۷۰۳ ۶,۷۳۴,۸۵۲ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۱۹,۴۳۳ ۳,۸۹۶,۶۶۲,۳۶۹,۳۶۸
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۹۹۷,۸۴۱ ۹۹۶,۲۹۷ ۹۹۶,۲۹۷ ۰ ۲,۳۹۹ ۶,۷۳۳,۱۴۹ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۱۷,۷۳۰ ۳,۹۰۳,۲۲۲,۰۰۱,۷۳۷
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱,۰۰۰,۲۹۲ ۹۹۸,۷۴۴ ۹۹۸,۷۴۴ ۰ ۰ ۶,۷۳۰,۷۵۰ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۱۵,۳۳۱ ۳,۹۱۰,۴۱۴,۰۳۷,۷۴۳
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۱,۰۰۱,۷۱۸ ۱,۰۰۰,۱۷۰ ۱,۰۰۰,۱۷۰ ۰ ۰ ۶,۷۳۰,۷۵۰ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۱۵,۳۳۱ ۳,۹۱۵,۹۹۶,۳۴۱,۵۵۱
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۱,۰۰۴,۵۰۹ ۱,۰۰۲,۹۵۷ ۱,۰۰۲,۹۵۷ ۰ ۰ ۶,۷۳۰,۷۵۰ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۱۵,۳۳۱ ۳,۹۲۶,۹۱۰,۴۷۵,۲۷۲
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱,۰۰۴,۵۷۱ ۱,۰۰۳,۰۱۹ ۱,۰۰۳,۰۱۹ ۰ ۰ ۶,۷۳۰,۷۵۰ ۰ ۲,۸۱۵,۴۱۹ ۳,۹۱۵,۳۳۱ ۳,۹۲۷,۱۵۰,۵۹۰,۳۱۹
  مشاهده همه