صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی امین 1400/04/01 1,008,432 1,006,955 1,006,955 0 0 3,283,490 0 0 3,283,490 3,306,327,654,785
2 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/31 1,006,053 1,004,580 1,004,580 0 0 3,283,490 0 0 3,283,490 3,298,527,093,181
3 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/30 1,006,253 1,004,780 1,004,780 0 0 3,283,490 0 0 3,283,490 3,299,184,117,581
4 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/29 1,005,224 1,003,752 1,003,752 0 0 3,283,490 0 0 3,283,490 3,295,808,223,568
5 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/28 1,005,606 1,004,134 1,004,134 0 0 3,283,490 0 0 3,283,490 3,297,063,393,309
6 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/27 1,005,662 1,004,190 1,004,190 0 0 3,283,490 0 0 3,283,490 3,297,246,962,917
7 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/26 1,005,718 1,004,246 1,004,246 0 0 3,283,490 0 0 3,283,490 3,297,430,532,712
8 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/25 1,006,020 1,004,549 1,004,549 0 0 3,283,490 0 0 3,283,490 3,298,425,065,910
9 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/24 1,006,266 1,004,795 1,004,795 0 0 3,283,490 0 0 3,283,490 3,299,232,756,708
10 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/23 1,006,592 1,005,121 1,005,121 0 0 3,283,490 0 0 3,283,490 3,300,303,923,453
11 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/22 1,006,869 1,005,397 1,005,397 0 0 3,283,490 0 0 3,283,490 3,301,211,906,084
12 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/21 1,007,156 1,005,684 1,005,684 0 0 3,283,490 0 0 3,283,490 3,302,153,822,045
13 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/20 1,007,212 1,005,740 1,005,740 0 0 3,283,490 0 0 3,283,490 3,302,337,295,051
14 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/19 1,007,268 1,005,796 1,005,796 0 76,715 3,283,490 0 0 3,283,490 3,302,520,768,243
15 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/18 1,007,088 1,005,581 1,005,581 0 0 3,206,775 0 0 3,206,775 3,224,672,619,696
16 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/17 1,006,436 1,004,931 1,004,931 0 0 3,206,775 0 0 3,206,775 3,222,589,041,232
17 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/16 1,006,869 1,005,431 1,005,431 0 0 3,206,775 0 0 3,206,775 3,224,189,703,302
18 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/15 1,006,907 1,005,469 1,005,469 0 0 3,206,775 0 0 3,206,775 3,224,311,839,523
19 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/14 1,006,956 1,005,517 1,005,517 0 0 3,206,775 0 0 3,206,775 3,224,467,593,510
20 صندوق بازارگردانی امین 1400/03/13 1,007,007 1,005,568 1,005,568 0 0 3,206,775 0 0 3,206,775 3,224,631,192,112