صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
ضامن صندوق

ضامن صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید فاقد رکن ضامن نقدشوندگی می باشد.